100+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी | विरुद्धार्थी शब्द दाखवा

विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत? विरुद्धार्थी शब्द म्हणजे विरुद्ध अर्थ असलेले शब्द. विरुद्धार्थी शब्द भाषेत विविधता…